FAQ

Pytania i odpowiedzi z bhp na  najczęściej zadawane  pytania.


Z jakimi pojęciami łączy się BHP?

W zakresie BHP znajdują się zagadnienia związane z ergonomią, medycyną pracy, psychologią pracy i bezpieczeństwem technicznym.

Czym głównie zajmuję się BHP?

Głównymi zadaniami służby bhp jest działalność profilaktyczna w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz doradztwo pracodawcy w zakresie BHP na rzecz poprawy warunków pracy.

Komu mogę zgłosić naruszenia przepisów lub zasad BHP ?

Bezpośredniemu przełożonemu lub innej osobie kierującej pracownikami.

Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ?

Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiada pracodawca oraz wszystkie osoby kierujące pracownikami.

Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie przepisów BHP ?

Pracodawca może nałożyć na pracownika kary porządkowe. Jednak ze względu na to, że waga tych wykroczeń nie jest jednakowa, można wyróżnić rodzaje kar: karę upomnienia i nagany oraz karę pieniężną.

Czy zawsze należy zgłosić pracodawcy wypadek w drodze do pracy lub z pracy do domu ?

Zgłoszenie takiego zdarzenia jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Należy pamiętać, jeżeli chcesz zgłosić zdarzenie jako wypadek w drodze do pracy, bądź z pracy powinieneś zrobić to niezwłocznie.

Kto i komu zgłasza wypadek przy pracy ?

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracownik, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie swojego przełożonego, a świadczący pracę na innej podstawie – odpowiednie osoby reprezentujące podmiot, na rzecz którego świadczyły pracę.

Dlaczego muszę uczestniczyć w szkoleniu z BHP ?

Uczestniczenie w szkoleniu z bhp jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika i nie jest możliwe zwolnienia go z tego szkolenia.

Z czego składa się szkolenie wstępne z BHP ?

Składa się ono z Instruktażu ogólnego i Instruktażu stanowiskowego. Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, w celu przekazania mu wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy, w warunkach specyficznych dla danego zakładu pracy.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego z BHP ?

Zgodnie z przepisami, instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy ?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne ?

Szkolenie wstępne jest ważne przez cały okres aktywności zawodowej w danej firmie, jednak maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy należy odbyć szkolenie okresowe. (wyjątkowo pracodawcy i osoby kierujące pracownikami mają obowiązek odbycia szkolenia okresowego po 6 miesiącach od objęcia stanowiska).

Jak często przeprowadza się szkolenia okresowe z zakresu BHP ?

Szkolenia okresowe z zakresu BHP pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Szkolenia pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenia dla osób kierujących pracownikami przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat. Szkolenia okresowe pozostałych pracowników nie wymienionych powyżej przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna ?

Ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu jakie czynniki środowiska pracy oddziaływają negatywnie na pracownika czyli co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki temu można zweryfikować, czy zostały zastosowane wystarczające środki ograniczające zagrożenia. Ponadto jest to spełnienie jednego z obowiązków pracodawcy

Czy muszę udzielić pierwszej pomocy, jeśli nie wiem, czy potrafię?

Tak, Jeśli poszkodowany w wypadku znajduje się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, każdy musi udzielić pierwszej pomocy. Tylko wtedy nie mamy takiego obowiązku, gdy takiej pomocy nie można udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.