Szkolenia BHP – rolnictwo

Szkolenie bhp dla rolników oraz pracowników zatrudnionych w rolnictwie

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych.

Prowadzone jest w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Obejmuje m.in.: analizowanie przyczyn ww. wypadków i chorób oraz upowszechnianie wiedzy.

Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w ustawie – Kodeks Pracy oraz w wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy*

* przepisy te nie nakładają na rolników indywidualnych obowiązku poddawania się szkoleniom w zakresie bhp.

Szkolenie jest również realizowane w formie samokształcenia kierowanego przez Internet.

Szkolenie spełnia wymogi szkoleń z BHP do wniosków w ARiMR.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


W ramach szkolenia realizowane są zagadnienia:

  • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi,
  • zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym
  • zasady postępowania w razie wypadku.

Zobacz również:

BHP w rolnictwie - szkolenia