Szkolenia

  • wstępne
  • okresowe dla wszystkich grup szkoleniowych
  • dla rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie
  • dla pracowników systemu oświaty
  • dla pracowników podmiotów medycznych
  • szkolenie dla pracowników z udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
  • szkolenie przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do udzielania instruktażu stanowiskowego

Szkolenie pracowników/personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od 0 Hz do 300 GHz w środowisku pracy. 

Obsługa bhp firm i instytucji w zakresie PEM.

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych.
Prowadzone jest ono w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Szkolenie spełnia wymogi szkoleń z BHP do wniosków w ARiMR.

Szkolenia z zakresu bhp