Szkolenia

Szkolenia z BHP

  • wstępne
  • okresowe dla wszystkich grup szkoleniowych
  • dla rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie
  • dla pracowników systemu oświaty
  • dla pracowników podmiotów medycznych

Szkolenia z bhp dla osób pracujących w rolnictwie

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych.
Prowadzone jest ono w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.


Szkolenia bhp – do wniosków do ARiMR

Oferowane szkolenia spełniają wymogi formalno-prawne dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń w pozaszkolnych formach edukacji, dzięki temu zaświadczenie z odbytego szkolenia jest honorowane przez ARIMR podczas oceny punktowanej wniosków.


Szkolenia z pierwszej pomocy

  • szkolenie dla pracowników z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

  • szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu

  • szkolenie przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do udzielania instruktażu stanowiskowego

Szkolenia pracowników/personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne

Szkolenie pracowników/personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od 0 Hz do 300 GHz w środowisku pracy. 

Obsługa bhp firm i instytucji w zakresie PEM.

Szkolenia z zakresu bhp