Szkolenia w ofercie

 • szkolenie wstępne
 • szkolenia okresowe dla:
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracodawców,
  • pracowników służby BHP,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
   • administracyjno-biurowych
   • robotniczych
   • inżynieryjno-technicznych
   • medycznych
   • w oświacie
 • szkolenia dla rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie
 • szkolenie dla pracowników z udzielania pierwszej pomocy
 • szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • szkolenie przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do udzielania instruktażu stanowiskowego

Szkolenie pracowników/personelu narażonego na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu od 0 Hz do 300 GHz w środowisku pracy. 

Obsługa bhp firm i instytucji w zakresie PEM.

Analiza wyników pomiarów PEM.

Szkolenie skierowane jest do rolników i innych osób zatrudnionych lub pracujących w gospodarstwie rolnym i w gospodarstwach pokrewnych.
Prowadzone jest ono w ramach działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Szkolenie spełnia wymogi szkoleń z BHP do wniosków w ARiMR.

Szkolenia z zakresu bhp